Algemene voorwaarden EINDELIJK SLAPEN KINDERSLAAPCOACH

Algemene voorwaarden Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach Mevrouw E. de Groot, handelend onder
de naam Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder en
is nummer 74655027 gevestigd aan Peter Schathof 23, 3533 HZ te Utrecht.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: het bieden van coaching aan kinderen op het gebied van slapen.
 5. Dienstverlener: Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach, die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt
  hierna: Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach.
 6. Intakeformulier: een document dat Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach doet toekomen aan
  Opdrachtgever teneinde de benodigde gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de uiteindelijke
  Dienstverlening en/of advisering hieromtrent.
 7. Online Programma: Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach biedt haar dienstverlening onder meer aan
  in de vorm van een online programma, waarbij Opdrachtgever door middel van in te loggen met haar
  accountgegevens toegang krijgt tot een online platform waar de Diensten (deels) worden verleend.
 8. Opdrachtgever: de Consument die Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach heeft aangesteld, projecten
  aan Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach heeft verleend voor Diensten die door Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach worden uitgevoerd, of waaraan Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach een voorstel op
  grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Paketten: Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach biedt haar dienstverlening onder andere aan in de
  vorm van een aantal vaste Pakketten tegen betaling van een vaste prijs. Hieronder valt, opsommend
  doch niet uitsluitend, een basis-, persoonlijk-, en een intensief Pakket alsmede een preventief Pakket.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Eindelijk
  Slapen
  Kinderslaapcoach, alsmede voorstellen van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach voor Diensten die
  door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door
  Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach, elke Overeenkomst tussen Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach en Opdrachtgever
  en op elke dienst die door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
  algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene
  voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
  algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
  vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig
  zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en
  zal de Algemene voorwaarden nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling
  met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
  voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
  voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
  opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach niet steeds naleving van deze algemene
  voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze
  algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
  uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden
  geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door
  Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen of digitaal wordt bevestigd. Niettemin heeft Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach het recht een Overeenkomst met een (potenële) Opdrachtgever om een
  voor Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende
  gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
  Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
  schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zijn in beginsel indicatief en
  geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach
  elektronisch dan wel schriftelijk aan Opdrachtgever een intakeformulier heeft verzonden.
 2. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te
  herroepen binnen 5 werkdagen na verzending van het intakeformulier.
 3. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever
  redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het
  Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan
  Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk
  gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach wordt aangegaan of een project dat
  door Opdrachtgever aan Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach wordt toegekend, berust bij het bedrijf en
  niet bij een individuele persoon die met Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is verbonden.
 6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft
  gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar
  herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van het Online Programma.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
  afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
  verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de
  opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. Indien sprake is van een
  overeenkomst voor een onbepaalde tijd is de duur van de opdracht mede afhankelijk van externe
  factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de
  informatie die Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach kan de Overeenkomst ontbinden op
  grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere
  partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar
  verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder
  worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet
  voor zover Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft
  verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Indien sprake is van een overeenkomst voor een onbepaalde tijd, kunnen Partijen de
  Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn
  van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de
  Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Indien sprake is van een overeenkomst voor een onbepaalde tijd, is Opdrachtgever ,ingeval van
  een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten
  verschuldigd van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach tegen het overeengekomen (uur)tarief. De
  urenregistratie van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach kan de Overeenkomst zonder nadere
  ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der
  partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende
  onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of
  schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de
  grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag
  worden. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach staat in voor een professionele en onafhankelijke
  dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij
  expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach de Diensten uitvoert, is
  leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden
  uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud
  van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de
  verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach niet verplicht of gehouden
  om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
  overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden
  opleveren voor Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe
  offerte, waarbij Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach het meerwerk bij Opdrachtgever in rekening zal
  brengen op basis van een vast (uur)tarief
 5. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen
  inzicht derden in te schakelen. Bij gebruikmaking van het Pakket “intensief” (artikel 1 lid 9), schakelt
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach “Nannies at Night” in.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach
  Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien
  de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde
  planning. Nimmer is Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach aansprakelijk voor het bijstellen van de
  planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat
  bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde
  informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig
  is ontvangen door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach of er door andere omstandigheden, welke voor
  rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en
  bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor
  rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach verzochte informatie
  alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de
  werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige
  uitvoering van de Overeenkomst bij voorkeur middels het daartoe strekkende aan Opdrachtgever
  toegekomene Intakeformulier (artikel 1 lid 6). Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering te realiseren. De
  gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan
  haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de
  informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach
  verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de
  Overeenkomst.
 3. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de
  Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is
  ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan
  ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde
  omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging
  bekend is geworden, doch althans zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach.

Artikel 8 Adviezen

 1. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van
  aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De
  inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op
  eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn
  nimmer aan te merken als medisch advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach verplicht om door haar
  verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach wordt vertraagd in
  haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor
  de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is
  van externe factoren die de rapportages en adviezen van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach kunnen
  beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens
  van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering
  van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van
  de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van
  enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 Coaching en/of Training

 1. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach verzorgt coaching voor Opdrachtgever.
 2. De coachingsessies vinden plaats op locatie van Opdrachtgever, dan wel een door Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach aangewezen locatie, of online via Zoom, FaceTime of Skype tenzij expliciet anders
  is overeengekomen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, komen
  alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. De inhoud van de door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach aangeboden coachingsessies en de
  gedurende de coachingsessies verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard,
  doch zal Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De
  coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de
  behoeften van de betreffende Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van
  de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van
  enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen
  naar een andere datum bij overmacht en/of ziekte van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach.
  Opdrachtgever, dan wel Opdrachtgever en Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zullen hierover in
  overleg treden.
 6. Opdrachtgever kan een reeds bevestigde coachingsessie tot 48 uur voor de desbetreffende
  coachingsessie kosteloos annuleren. Indien Opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de
  coachingsessie annuleert, worden de kosten voor de coachingsessie (intake, los consult) in rekening
  gebracht bij Opdrachtgever.
 7. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zal de coachingsessie inplannen in overleg met Opdrachtgever,
  dan wel Opdrachtgever. De agenda van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is hierbij leidend.
 8. Indien Opdrachtgever, dan wel Opdrachtgever, besluit om gedurende de Overeenkomst te stoppen
  met de coachingsessies, heeft Opdrachtgever, dan wel Opdrachtgever, geen recht op restitutie van
  reeds betaalde gelden, tenzij partijen expliciet anders overeen zijn gekomen.

Artikel 10 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te
  worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
  resultaat van Opdrachtgever
  te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden. Deze
  aanvullende/nadere werkzaamheden zullen door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach bij
  Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van een vast (uur)tarief. De urenregistratie van
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is hierbij leidend.Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een
  aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach, Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de
  betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet
  doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
  Algemene voorwaarden
 2. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach voert haar dienstverlening uit conform een vasttarief, e.e.a.
  afhankelijk van hetgeen partijen zijn overeengekomen/welk Pakket partijen zijn overeengekomen. De
  kosten van eventuele aanvullende/nadere werkzaamheden (het meerwerk) worden achteraf berekend
  aan de hand van de door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan
  Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders
  overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een
  voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang
  wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
  tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te veranderen.
  Prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze
  uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
  betaaltermijn zoals vermeld op de factuur (binnen 14 dagen na de factuurdatum) te voldoen op het
  aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach.
 9. In geval van insolventie, faillissement, toelating tot de WSNP, of verzoek tot surseance van betaling
  jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde
  van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor
  gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een
  schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om
  alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke
  kosten die aanvullend moeten worden voldaan indien Opdrachtgever binnen die termijn niet alsnog
  aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zonder
  nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele
  voldoening, en
  vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de
  staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach meer of hogere kosten heeft gemaakt welke
  redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale
  gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van
  Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd
  zal Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking
  van een dienst van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach verwerkt worden. Opdrachtgever staat er
  tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige
  rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach tegen
  elke (rechts)vordering welke verband houdt
  met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in
  beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een
  beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de
  daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde
  gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan
  haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval
  rechtvaardigt.
 2. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is bevoegd de nakoming van de op haar rustende
  verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de
  Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De
  opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde
  dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van
  Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach te vergoeden voor elk financieel verlies dat Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 5. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is in overleg tussen Partijen mogelijk.
  Opdrachtgever is verplicht de door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach daadwerkelijk verrichte
  werkzaamheden te vergoeden op basis van het vaste (uur)tarief van Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach. Hierbij is de urenregistratie van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach
  doorslaggevend.

Artikel 15 Overmacht

 1. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een
  overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach wordt in elk geval verstaan,
  maar is niet beperkt tot: (i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de
  dienst betrokken derden, (ii) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerken/
  of telecommunicatiefaciliteiten, (iii) ziekte van (werknemers van) Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach of door haar ingeschakelde adviseurs en (iv) overige situaties die naar het oordeel
  van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar
  verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
  te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door
  Opdrachtgever worden betaald op basis van een vast (uur)tarief van de door Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach daadwerkelijk verrichte werkzaamheden/de door Einelijk Slapen Kinderslaapcoach
  daadwerkelijk gemaakte kosten. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is niet verplicht om
  Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke
  herroeping.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een
  tekortkoming van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach alleen geacht te bestaan i ndien Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach, is Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien
  Opdrachtgever Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach binnen 14 dagen na ontdekking van de
  tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach deze tekortkoming
  vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te
  zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige
  omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach in staat is
  om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach leidt tot
  aansprakelijkheid van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach, is die aansprakelijkheid beperkt tot het
  totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van
  de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet
  grenzende roekeloosheid zijdens Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach. Onder directe schade wordt
  verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling
  van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade.
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is niet aansprakelijk voor indirecte schade, winstderving en/of
  geleden verlies, gemiste besparingen, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en
  immateriële schade.
 5. Enige door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach opgeleverde adviezen, op basis van door
  Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid
  van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach.
 6. De inhoud van het opgeleverde advies van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach is niet bindend en
  slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de
  voorstellen en hierin genoemde adviezen van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach opvolgt. Alle
  gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van
  Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van
  het (op)geleverde advies van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach
  is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 7. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever
  ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door
  Opdrachtgever ingeschakelde derde in Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach haar eigen advies.
 8. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de
  inhoud van en door/namens Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach verzonden e-mail, noch voor de
  tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend
  kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de
  Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle
  vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit
  voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten
  dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de
  betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of
  de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach
  is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach opgestelde
  adviezen, rapportages, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever.
  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden.
 3. Indien Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke
  uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of
  aangegeven derde (mede) te verstrekken en Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zich niet kan
  beroepen op een verschoningsrecht, is Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach niet gehouden tot enige
  schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,
  adviezen of producties die door Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach aan derden worden verstrekt, is
  de schriftelijke toestemming van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach vereist, tenzij een dergelijke
  toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het
  vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach en Opdrachtgever ook
  de door hen in te schakelen derden op.Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach waaronder in ieder geval
  begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten
  uitsluitend bij Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever
  tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van
  Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende
  geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door
  Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop
  rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
  auteursrechten van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach rusten te openbaren en/of te
  vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met
  commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach opgeleverde zaken, dient Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach expliciet
  akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele
  eigendomsrechten van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach rusten anders te gebruiken dan
  overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op
  de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
  gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens
  die zij van derden heeft verkregen en welke aan Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zijn verstrekt ten
  behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach van elke aansprakelijkheid ingevolge
  het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle
  juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach voor alle aanspraken van
  Opdrachtgever en door hem ingeschakelde derden gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van
  eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de
  Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach voor alle aanspraken van derden welke
  voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens
  verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte
  gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het
  handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach of
  anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze
  klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat
  tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via
  contact@eindelijkslapen.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Eindelijk
  Slapen Kinderslaapcoach de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen
  na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach en Opdrachtgever is
  Nederlands recht van toepassing.
 2. Eindelijk Slapen Kinderslaapcoach heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal
  Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Eindelijk Slapen
  Kinderslaapcoach en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank
  Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde
  rechter aanwijzen.

Utrecht, 1 mei 2020

Scroll naar boven